PLANLEGGING

Korleis vil de ha det? Som anlegsgartnar lyttar eg til dine ynskje og kan bidra med planlegging og teikning. Min anleggsgartnarfaglege bakgrunn og kjennskap til lover og reglar er nyttig både i planlegging og i utføringsfasen. Då er det større sjanse for at dine hagedraumar vert realisert.

Teikning og planlegging.jpg